Jak wyświetlić Eksplorator projektów w programie Visual Studio?

Zapytany przez: Hosanna Guse | Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2020 r.
Kategoria: technologie i przeglądarki komputerowe
4,2/5 (433 odsłon. 14 głosów)
Znajdowanie pliku zespołu projektu
 1. W okienku Eksplorator rozwiązań programu Visual Studio kliknij plik projektu . W. W panelu Właściwości zobaczysz ścieżkę swojego projektu obok folderu projektu .
 2. W okienku Eksploratora rozwiązań programu Visual Studio kliknij prawym przyciskiem myszy. projektu i wybierz opcję Otwórz folder w Eksploratorze Windows . Eksplorator Windows otworzy się w folderze projektu .

Biorąc to pod uwagę, jak znaleźć Eksplorator rozwiązań w programie Visual Studio?

Program Visual Studio udostępnia okno Eksplorator rozwiązań, które umożliwia eksplorowanie rozwiązań i projektów oraz zarządzanie nimi. Aby otworzyć okno, wybierz Widok > Eksplorator rozwiązań .

Co więcej, jak otworzyć Eksploratora projektów? Aby wyświetlić eksplorator projektu , kliknij menu Okno , a następnie kliknij Pokaż widok i wybierz Eksplorator projektu . Jest prostszy sposób na otwarcie eksploratora projektów , gdy jesteś w edytorze naciśnij alt + shift + w i wybierz eksplorator projektów .

Podobnie, czym jest Eksplorator projektów w Visual Basic?

Używanie Eksploratora Projektu Możesz śledzić wszystkie pliki w Twoim projekcie za pomocą Eksploratora Projektu , okna znajdującego się po prawej stronie IDE Visual Basic (patrz Rysunek 5.1). Eksplorator projektów udostępnia metodę organizowania plików projektu i umożliwia dostęp do nich indywidualnie w widoku formularza lub kodu.

Jaki jest pożytek z Eksploratora rozwiązań?

Okno Eksploratora rozwiązań . Eksplorator rozwiązań to specjalne okno, które umożliwia zarządzanie rozwiązaniami, projektami i plikami. Zapewnia pełny widok plików w projekcie i umożliwia dodawanie lub usuwanie plików oraz organizowanie plików w podfoldery.

39 Znaleziono odpowiedzi na podobne pytania

Jaka jest różnica między projektem a witryną internetową w programie Visual Studio?

Główne różnice polegają na tym, że projekt aplikacji sieci Web został zaprojektowany tak, aby działał podobnie do projektów sieci Web dostarczanych z programem Visual Studio 2003. W czasie kompilacji aplikacja zostanie skompilowana do pojedynczego pliku DLL. W projekcie witryny sieci Web każdy wykluczony plik jest zmieniany za pomocą wykluczonego słowa kluczowego w nazwie pliku.

Co to jest plik projektu w programie Visual Studio?

Plik projektu C++ w programie Visual Studio to plik oparty na języku XML , który ma . Rozszerzenie nazwy pliku vcxproj i zawiera informacje wymagane do skompilowania projektu C++ . Pliki te zawierają dodatkowe informacje o kompilacji i mogą same odwoływać się do innych plików „.pros” lub „.targets” .

Co to jest Eksplorator serwera w programie Visual Studio?

Eksplorator serwera i Eksplorator obiektów w Visual Studio – Querychat. Microsoft Visual Studio ma dwa narzędzia do pracy z bazami danych, Eksplorator serwera i Eksplorator obiektów SQL Server . Każdego z tych narzędzi można używać do łączenia, przeglądania i modyfikowania danych w bazie danych podczas tworzenia aplikacji w Visual Studio

Co to jest plik rozwiązania w programie Visual Studio?

Rozwiązanie to struktura do organizowania projektów w programie Visual Studio . Rozwiązanie przechowuje informacje o stanie projektów w dwóch plikach : . plik sln (tekstowy, udostępniony) .

Jak otworzyć plik .proj w programie Visual Studio?

Aby otworzyć istniejący projekt lub plik rozwiązania
W programie Microsoft Visual Studio kliknij menu Plik Otwórz projekt /rozwiązanie (lub kliknij menu Plik Otwórz projekt ). W oknie dialogowym Otwórz projekt przejdź do pliku projektu do otwarcia i wybierz go .

Jak edytować plik rozwiązania w programie Visual Studio?

W Eksploratorze rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy element projektu lub rozwiązania i wybierz Edytuj plik projektu lub Edytuj plik rozwiązania . Plik zostanie następnie otwarty; po zapisaniu program Visual Studio poprosi o ponowne załadowanie wymaganych projektów.

Jak otworzyć folder w programie Visual Studio?

Istnieją dwa sposoby otwierania folderu w programie Visual Studio . W menu kontekstowym Eksploratora Windows w dowolnym folderze możesz kliknąć „ Otwórz w programie Visual Studio ”. Lub w menu Plik kliknij Otwórz , a następnie kliknij Folder . Otwórz dowolny folder w programie Visual Studio „15” Preview
 1. Edytuj kod.
 2. Przejdź do symboli.
 3. Budować.
 4. Debuguj i umieszczaj punkty przerwania.

Jak korzystać z programu Visual Studio Team Explorer?

Jeśli otworzysz program Visual Studio, a okienko Team Explorer nie zostanie wyświetlone, wybierz opcję menu Widok > Team Explorer na pasku narzędzi. Na stronie Połącz możesz wybrać projekty, z którymi chcesz się połączyć i szybko przełączyć połączenie na inny projekt i/lub repozytorium. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Łączenie z projektem.

Jak otworzyć plik SLN?

Zasadniczo plik rozwiązania można otworzyć za pomocą odpowiedniego IDE (środowiska programistycznego). Na przykład potrzebujesz programu Visual Studio, aby otworzyć . plik sln związany z siecią . Możesz także użyć NOTATNIKA, aby po prostu otworzyć i odczytać zawartość pliku sln .

Gdzie są przechowywane projekty programu Visual Studio?

W programie Visual Studio 2017 i niższych domyślną lokalizacją zapisanych projektów jest folder Dokumenty w systemie Windows. W folderze Dokumenty znajdziesz inny o nazwie Visual Studio , po którym następuje rok. W tym folderze będzie jeden o nazwie Projekty .

Jak otworzyć Eksplorator rozwiązań w programie Visual Studio 2013?

Domyślny skrót klawiaturowy do otwierania/przeskakiwania do Eksploratora rozwiązań to Ctrl + Alt + L .

Jak ponownie załadować program Visual Studio?

W Eksploratorze rozwiązań wybierz projekty, które chcesz załadować (naciśnij klawisz Ctrl, klikając, aby wybrać więcej niż jeden projekt), a następnie kliknij projekt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Załaduj ponownie projekt. Program Visual Studio zapamięta, które projekty zostaną załadowane przy następnym otwarciu rozwiązania lokalnie.

Do czego służy okno projektu i eksplorator rozwiązań?

Okno Projektu pozwala zobaczyć jednocześnie wiele projektów o różnych pakietach i typach. Eksplorator rozwiązań to specjalne okno, które umożliwia zarządzanie rozwiązaniami , projektami i plikami. Zapewnia pełną widoczność plików w projekcie i umożliwia dodawanie lub usuwanie plików oraz zarządzanie plikami w podfolderach.

Jak otworzyć Eksplorator rozwiązań w Dynamics 365?

Eksplorator rozwiązań
 1. Zaloguj się do Power Apps.
 2. W lewym okienku nawigacji wybierz Rozwiązania.
 3. Wybierz Przełącz na wersję klasyczną na pasku narzędzi, aby otworzyć widok Wszystkie rozwiązania.
 4. Na liście dostępnych rozwiązań wybierz żądane rozwiązanie w kolumnie Nazwa wyświetlana, aby otworzyć eksplorator rozwiązań.

Jak uruchomić rozwiązanie w programie Visual Studio?

Twórz i uruchamiaj swój kod w Visual Studio
 1. Aby skompilować projekt, wybierz opcję Kompiluj rozwiązanie z menu Kompilacja. Okno Dane wyjściowe pokazuje wyniki procesu kompilacji.
 2. Aby uruchomić kod, na pasku menu wybierz Debuguj, Rozpocznij bez debugowania. Otworzy się okno konsoli, a następnie uruchomi aplikację.

Co to jest Eksplorator projektów?

Project Explorer (PE) to narzędzie ułatwiające organizowanie zawartości plików projektu Origin (OPJ). Eksplorator projektu jest podzielony na dwa panele. Panel główny (górny) pokazuje strukturę folderów projektu . Podpanel (na dole) pokazuje okna w folderze podświetlonym w panelu głównym.

Gdzie jest Eksplorator projektów programu Excel?

Eksplorator projektów można zwykle znaleźć w lewej górnej części okna Microsoft Visual Basic. Jest to hierarchiczna lista obiektów rozpoznawanych przez VBA. W tym przykładzie istnieją cztery obiekty programu Excel, które reprezentują każdy arkusz i skoroszyt w pliku programu Excel — Sheet1, Sheet2, Sheet3 i ThisWorkbook.